Zwycięzca Architektura Krajobrazu

Nagroda Vectorworks 2019

Zobacz projekty laureatów nagrody Vectorworks Design Prize 2019 w kategorii Architektura Krajobrazu

Laureaci Architektura Krajobrazy

W konkursie o nagrodę Vectorworks Design Prize szukaliśmy najbardziej utalentowanych projektantów z dziedziny Architektury, Architektury Wnętrz i Architektury Krajobrazu. W 2019 r. na polskim etapie konkursu wyłoniliśmy po jednym laureacie nagrody głównej w każdej z trzech kategorii. Zwycięzcy otrzymali nagrodę pienieżną w wysokości 1000 USD dla projektanta lub zespołu. Również każda z reprezentowanych szkół otrzymała prawo do bezpłatnego oprogramowanie Vectorworks i szkolenie dla Wydziału. Gratulacje dla wszystkich laureatów!

Oprócz 3 laureatów pierwszej nagrody, w tym roku wyróżniliśmy również po 2 najwyżej ocenione projekty w każdej z ocenianych kategorii. Nasze jury przyznało im nagrody w wysokości po 500 USD dla każdego z projektantów. Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!

Zwycięzca : Kinga Sadowska —  Projekt koncepcyjny rewitalizacji obszaru przed dworcem nadodrze we wrocławiu

Projekt zgłoszony do konkursu został wybrany przeze mnie ze względu na fakt, iż stanowi część mojej pracy dyplomowej pt. “Projekt koncepcyjny rewitalizacji obszaru przed dworcem Nadodrze we Wrocławiu”. Poświęciłam mu dużo czasu i bardzo zaangażowałam się w przygotowanie plansz w taki sposób, by przekazać swoją wizję starannie i logicznie. Bardzo ważne było dla mnie poznanie kontekstu historycznego miejsca, wprowadzenie rozwiązań projektowych, które ożywią przestrzeń oraz pomogą wyeksponować jej uśpionego “ducha”. Nieodłącznym elementem budowania tożsamości miejsca są ludzie. Społeczność Nadodrza jest niezwykle aktywną grupą, wykazującą mnóstwo inicjatyw, by stworzyć otoczenie umożliwiające im przyjazne jego użytkowanie. Dlatego przedstawiona praca ma być również odpowiedzią na współczesne potrzeby lokalnych jak i nowych odbiorców.

No items found.

Finalistka: Patryk Antoszewski  — Projekt zagospodarowania terenu ogrodów działkowych w Poznaniu

Bogata historia Poznania doprowadziła do wykrystalizowania się w tym mieście unikalnego systemu zieleni. Niestety wzmożona urbanizacja w ostatnim stulecia sprawiła, że jego układ został silnie przekształcony a ciągłość przerwana. Terenem wchodzącym niegdyś w skład tego systemu jest teren zajmowany aktualnie przez Rodzinne Ogrody Działkowe im. Onufrego Kopczyńskiego i im. Marii Curie-Skłodowskiej. Owe ogrody stanowią newralgiczny punkt w szczątkowo zachowanej zieleni miejskiej dwóch wielkomiejskich dzielnic – Św. Łazarza i Wildy. Projekt MPZP zakłada zmianę przeznaczenia gruntu ROD na otwarte tereny rekreacyjno-sportowe z częściowym zachowaniem funkcji ogrodów działkowych. Takie rozwiązanie przyniosłoby zdecydowanie większe korzyści dla lokalnej społeczności i miasta niż pozostawienie dotychczasowego sposobu zagospodarowania. Celem pracy jest stworzenie projektu zagospodarowania terenu dawnych ogrodów działkowych w Poznaniu zgodnego z nowymi trendami proekologicznego projektowania terenów zieleni miejskiej. Projekt ten jest moją pracą magisterską i jednocześnie kontynuacją pracy inżynierskiej.

Finalistka: Daria Kostaniak — Seeds of the Earth - the first colony on mars

Mój projekt dotyczy przyszłości ludzkości i z tego względu uważam go za najważniejszy. Kolonizacja Marsa to zagadnienie, które dotyczy najbliższych 100 lat, ale z pewnością się wydarzy. Ludzka ciekawość to fascynująca siła, która pcha nas naprzód. Jest w ludziach również pewna tęsknota i samotność dotycząca kosmosu - czy na pewno jesteśmy tutaj sami? Jedyni? Utworzenie kolonii na Marsie, na której będą mogli mieszkać ludzie przybliży nas do tych odpowiedzi i pozwoli lepiej poznać świat, na którym żyjemy. Rozwiązania, których użyłam w projekcie wynikają wprost z analizy warunków, jakie panują na Marsie (np. odmienne od ziemskiego ciśnienie wymusiło kuliste, obłe kształty kolonii). Bardzo ważna była dla mnie również kwestia przyjazności projektowanego miejsca, to aby pozytywnie wpływało ono na psychikę mieszkających w nim naukowców; kontakt z Ziemią będzie utrudniony, a wszelka pomoc zawsze dotrze z opóźnieniem, dlatego na tych ludziach ciąży wielka odpowiedzialność i strach.

No items found.

Pokaż swój talent!

Dołącz do nas

Interesują Cię możliwości odbycia stażu lub zatrudnienia u nas lub u jednego z naszych klientów lub partnerów?

Zniżka na dobry początek

Rozpocznij przygodę z Student2PRO i otrzymaj 40% zniżki.