Ogólne warunki sprzedaży

Artykuł 1: O nas

Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert sporządzonych przez spółkę DESIGN EXPRESS BV i jej spółki zależne (zwane dalej DESIGN EXPRESS):

Spółka w Polsce
Design Express Poland Sp. z o.o.
ul. Markowska 22/48
03-742 Warszawa
e-mail: info.pl@designexpress.eu
Telefon: +48 (0)22 462 87 99
NIP: 522-301-87-49

Spółka w Belgii
Design Express B.V.
Kleine Heide 26
2811 Leest (Mechelen)
e-mail: sales.be@designexpress.eu
Telefon: +32 15 71 96 00
VAT: BE 0437 557 892
RPR: Mechelen

Spółka w Holandii
Design Express Gouda
Oosthaven 8
2801 PB Gouda
e-mail: sales.nl@designexpress.eu
Telefon: +31 (0)182 756 660
VAT: NL 805 057 018 B01
KVK: 23083112

Spółka we Francji
Design Express France 
91-99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
e-mail: serviceclient@designexpress.eu
Telefon: +33 (0)1 72 74 76 76
VAT: FR 55390261246

Usługi świadczone przez DESIGN EXPRESS można podzielić na dwa obszary: licencjonowanie oprogramowania; pomoc techniczna (np. wsparcie, instalacja i konfiguracja oprogramowania).

Usługi DESIGN EXPRESS są przeznaczone dla firm (B2B) (dalej: "Klient").

Artykuł 2: Postanowienia ogólne

Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert sporządzonych przez spółkę Design Express Poland Sp. z o.o. i/lub późniejszych umów na wykonanie prac usługowych i/lub dostarczenie sprzętu i/lub oprogramowania. Dla spółki Design Express Poland wiążące są wyłącznie oferty sporządzone w formie pisemnej z wyjątkiem sprzedaży licencji Enscape, gdzie transakcja płatności realizowana jest przez stronę internetową. Zastosowanie do nich mają wyłącznie niniejsze warunki sprzedaży.

Artykuł 4: Ceny; terminy dostaw

Zamówienie jest ważne wyłącznie w przypadku wystawienia formularza zamówienia i otrzymania potwierdzenia ze strony Design Express Poland - z wyjątkiem licencji Enscape, gdzie zamówienie jest ważne tylko wtedy, gdy płatność została dokonana przez klienta i otrzymana przez DESIGN EXPRESS.

Spółka Design Express Poland zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy oraz do zmian i pomyłek. Dokonanie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi warunkami sprzedaży i wyrażeniem na nie zgody.

Artykuł 4: Ceny; terminy dostaw

Ceny ustalane są zgodnie z cenami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia. Są to ceny netto, do których zostanie doliczony podatek VAT. Dokonanie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na postanowienia dotyczące cen.

Zastrzegamy sobie prawo ich zmiany w przypadku podwyższenia cen dostaw lub podatków, również jeśli powyższe zmiany weszły w życie w dniu zawarcia umowy.

Podane przez nas terminy dostawy mają charakter informacyjny i nie są wiążące.

Do chwili dokonania zapłaty spółka Design Express Poland zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży.

Wszelkie reklamacje muszą być składane w formie pisemnej i zostać nadane listem poleconym. Jeśli w ciągu ośmiu (8) dni od otrzymania faktury klient nie złoży pisemnej reklamacji, fakturę uznaje się za zatwierdzoną.

Artykuł 5: Transakcje dotyczące Enscape

Umowa zawarta na czas określony (na przykład, na czas powyżej 1 miesiąca lub 1 rok) może zostać automatycznie przedłużona po upływie okresu jej obowiązywania. Klient może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej 40 dni kalendarzowych (w przypadku abonamentu rocznego) lub 7 dni kalendarzowych (w przypadku abonamentu miesięcznego) przed datą wygaśnięcia licencji. Umowa zawarta na czas określony nie może zostać przedwcześnie rozwiązana przez Klienta.

Artykuł 6: Siła wyższa

W przypadku gdy spółka Design Express Poland nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec kupującego wskutek działania siły wyższej, wykonanie zobowiązań zostanie zawieszone na okres działania siły wyższej. Jeżeli działanie siły wyższej przekroczy okres 30 dni, obie strony umowy mają możliwość jej pisemnego wypowiedzenia, o ile jest to uzasadnione działaniem siły wyższej. W przypadku wystąpienia siły wyższej spółka Design Express nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec kupującego.

Artykuł 7: Zakres odpowiedzialności

Spółka Design Express Poland nie udziela żadnej gwarancji w zakresie przedmiotu sprzedaży, jego jakości, wykonania, przydatności rynkowej i przydatności do określonego celu. Spółka Design Express Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe lub związane z użytkowaniem oprogramowania, w tym szkody bezpośrednie i następcze, niemajątkowe, handlowe i wynikłe z zatrzymania produkcji. Kupujący zwalnia spółkę Design Express Poland od wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich w zakresie takich szkód bez względu na ich przyczynę.

W przypadku roszczeń odszkodowawczych wobec spółki Design Express Poland, odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do wysokości ceny przedmiotu sprzedaży (rzeczy lub usługi) będącej przyczyną szkody lub do wartości zlecenia.

Artykuł 8: Własność intelektualna

Na mocy niniejszej umowy Kupujący nie nabywa praw intelektualnych do programu i przynależnej instrukcji użytkowania. Kupujący nabywa wyłącznie niewyłączne prawo do użytkowania programu.

Artykuł 9: Zakaz konkurencji

Kupujący nie może bez zgody Design Express Poland zawierać jakichkolwiek umów o pracę z pracownikami Design Express Poland na czas trwania zatrudnienia tych pracowników w Design Express Poland oraz w ciągu roku od zakończenia tego stosunku pracy. Naruszenie tego postanowienia skutkuje natychmiast wymagalną karą grzywny w wysokości 4000 PLN za każdy dzień trwania jego naruszenia przez kupującego, bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń wynikających ze szkody rzeczywistej.

Artykuł 10: Płatności

Faktury płatne są w gotówce, chyba że postanowiono inaczej w umowie pomiędzy Design Express Poland a kupującym lub w treści faktury określono szczególny sposób płatności. W przypadku niedotrzymania terminu płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe w wysokości 1% za każdy miesiąc zwłoki, bez konieczności uprzedniego wezwania do zapłaty faktury. Każdy rozpoczęty miesiąc traktowany jest jako pełny. Dodatkowo od wszelkich nieterminowych płatności zostanie naliczony ryczałt w wysokości 15%, wynoszący co najmniej 500 PLN. Kwota ta może może zostać powiększona o ewentualne koszty windykacji i koszty sądowe.

W przypadku likwidacji, niewypłacalności, upadłości lub zaprzestania płatności przez kupującego, płatności stają się natychmiast wymagalne.

Jeśli do danej oferty mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące płatności i dostawy, są one nadrzędne względem ogólnych warunków sprzedaży, co oznacza, że treść oferty jest rozstrzygająca, a faktura musi zostać zapłacona w terminie ustalonym przez strony umowy zanim dostawa stanie się wymagalna.

Artykuł 11: Spory

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby spółki Design Express Poland. Dla kupujących z siedzibą na terenie Polski będzie to sąd rejonowy w Warszawie. Dla umów z kupującymi z siedzibą na terenie Polski prawem właściwym jest prawo polskie.

Niniejsze warunki sprzedaży zaktualizowano dn. 21/04/2022