Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Over ons

Deze algemene voorwaarden gaan uit van DESIGN EXPRESS BV en haar dochterondernemingen (hierna: DESIGN EXPRESS):

Bedrijfsidentificatie België
Design Express B.V.
Kleine Heide 26
2811 Leest (Mechelen)
e-mail: sales.be@designexpress.eu
Telefoon: +32 15 71 96 00
BTW: BE 0437 557 892
RPR: Mechelen

Bedrijfsidentificatie Nederland
Design Express Gouda
Oosthaven 8
2801 PB Gouda
e-mail: sales.nl@designexpress.eu
Telefoon: +31 (0)182 756 660
BTW: NL 805 057 018 B01
KVK: 23083112

Bedrijfsidentificatie Frankrijk
Design Express France 
91-99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
e-mail: serviceclient@designexpress.eu
Telefoon: +33 (0)1 72 74 76 76
BTW: FR 55390261246

Bedrijfsidentificatie Polen
Design Express Poland Sp. z o.o.
ul. Markowska 22/48
03-742 Warszawa
e-mail: info.pl@designexpress.eu
Telefoon: +48 (0)22 462 87 99
NIP: 522-301-87-49

De dienstverlening van DESIGN EXPRESS kan worden onderverdeeld in 2 luiken: het verlenen van licenties op software; ondersteuning (bijv. support, installatie en configuratie van software).

De dienstverlening van DESIGN EXPRESS is gericht naar ondernemingen (B2B) (hierna: de “Klant”).

Artikel 2: Algemeen

Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de offertes van DESIGN EXPRESS en op overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van hardware en/of software. DESIGN EXPRESS is alleen gebonden door schriftelijke offertes, met uitzondering van de verkoop van Enscape-licenties, waar DESIGN EXPRESS gebonden is door de betaling van de licentie op haar online platform. Alleen de voorwaarden in onderhavige “algemene verkoopsvoorwaarden” zijn van toepassing.

Artikel 3: Bestellingen

Een bestelling is enkel geldig wanneer ze door een bestelbon bekrachtigd wordt en door DESIGN EXPRESS aanvaard, met uitzondering van Enscape-licenties, waar de bestelling enkel geldig is wanneer de betaling door de Klant is uitgevoerd en ontvangen door DESIGN EXPRESS. Dit mits voorbehoud voor mogelijke levering en voorbehoud voor wijzigingen en vergissingen. De bestelling veronderstelt de kennis en aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden. 

Artikel 4: Prijzen - levertermijnen

Onze prijzen zijn deze geldig op de dag van bestelling. Zij worden aangegeven BTW niet inbegrepen. Elke bestelling veronderstelt kennis en aanvaarding van dit tarief. 

Wij houden ons het recht voor aan de Klant een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen indien, na het sluiten van de overeenkomst, leveranciersprijzen en of overheidslasten een verhoging ondergaan, ook indien deze het gevolg zijn van reeds bij totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden. 

Onze levertermijnen worden aangegeven ten titel van inlichting en in geval van laattijdige levering kan geen enkele schadevergoeding toegestaan worden. 

DESIGN EXPRESS behoudt zich de eigendom voor van de aan de Klant geleverde producten tot volledige betaling is ontvangen van alle verschuldigde bedragen. 

Reclamaties dienen aan DESIGN EXPRESS bekend gemaakt te worden door middel van een aangetekend schrijven. Facturen, niet schriftelijk geprotesteerd binnen de acht (8) dagen na ontvangst, worden geacht te zijn aanvaard. 

Artikel 5: Enscape duurtransacties

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot 1 maand of 1 jaar) is aangegaan, kan na de looptijd automatisch verlengd worden. De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 40 kalenderdagen (in het geval van een jaarabonnement) of 7 kalenderdagen (in het geval van een maandabonnement) voor het einde van de vervaldatum van de licentie. Een overeenkomst met vaste looptijd kan door de Klant niet tussentijds opgezegd worden.

Artikel 6: Overmacht

Indien DESIGN EXPRESS door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 

Indien de overmachttoestand 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding. 

Artikel 7: Verantwoordelijkheden

DESIGN EXPRESS geeft geen enkele garantie met betrekking tot de verkochte software en de kwaliteit, uitvoering, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel van die software. De software wordt verkocht zonder enige aansprakelijkheid voor enige schade, directe of indirecte,  zoals bijvoorbeeld immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, voortvloeiende uit of samenhangende met de software te aanvaarden. De koper vrijwaart DESIGN EXPRESS terzake alle aanspraken van derden wegens zodanige schade, op welke grond dan ook ontstaan. 

Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs waarvoor de Klant, de zaak die de schade heeft veroorzaakt, heeft gekocht dan wel tot het bedrag dat voor de opdracht is betaald. 

Artikel 8: Intellectuele eigendom

De Klant verkrijgt door deze overeenkomst geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de programmatuur en de meegeleverde handleiding. De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief gebruiksrecht van de programmatuur.

Artikel 9: Concurrentiebeding

Het is de Klant verboden om zonder toestemming van DESIGN EXPRESS een arbeidscontract of een arbeidsovereenkomst in andere zin aan te gaan met een medewerker van DESIGN EXPRESS gedurende de tijd dat deze medewerker verbonden is met DESIGN EXPRESS en gedurende een tijdvak van één jaar na beëindiging van het contract tussen deze medewerker en DESIGN EXPRESS. Bij overtreding van deze clausule verbeurt de Klant ten behoeve van DESIGN EXPRESS een onmiddellijk opeisbare boete van 1000 € voor elke dag dat de overtreding duurt, onverminderd het recht van DESIGN EXPRESS vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 10: Betalingen

De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bepaald in de overeenkomst tussen DESIGN  EXPRESS en de Klant of vermeld op de factuur. Elke factuur, niet betaald op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1% per maand. Elke begonnen maand wordt als volledige maand aanzien. Bovendien zal elke niet op de vervaldag betaalde factuur, bij aanmaning worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van € 125. Dit buiten andere incassokosten en eventuele gedingkosten. In geval van vereffening, insolventie, faling of staking van betaling van de Klant, zullen de verbintenissen van de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn. 

Artikel 11: Betwistingen

Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waartoe de uitbatingszetel van DESIGN EXPRESS zich bevindt. Voor de Belgische Klanten is dat het rechtsgebied van Mechelen en voor de Klanten van Nederland is dat het  rechtsgebied van Gouda. De Belgische wet is van toepassing op alle contracten en betrekkingen tussen DESIGN EXPRESS en de Belgische Klanten en naar analogie is de Nederlandse wet van toepassing op contracten en betrekkingen tussen DESIGN EXPRESS en de Nederlandse Klanten. 

Bijgewerkt op 21/04/2021