Bezpłatne dane geo przestrzenne dla architektów, architektów krajobrazu oraz urbanistów.

Bezpłatne dostępne dane geo przestrzenne dla architektów w Polsce.

Dzisiaj wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, czyli od 31 lipca 2020  czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi będzie krótszy, a to oznacza, że skróci się czas potrzebny na przygotowanie inwestycji. Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. Po wejściu w życie ustawy bezpłatnie i online będzie można pobierać ze strony www.geoportal.gov.pl:

  • dane topograficzne (BDOT10k),
  • ortofotmapę,
  • dane pomiarowe LIDAR,
  • Numeryczny Model Terenu,
  • dane o osnowach geodezyjnych,
  • podstawowe dane o działkach i budynkach.

Uwolnione dane będą stanowić fundament dla powstawania innowacyjnych dóbr, usług i produktów, pobudzających rozwój gospodarki przez tworzenie nowych miejsc pracy i zachęcanie do inwestycji w przemyśle i biznesie. Otwarte dane to także siła napędowa lepszych usług publicznych czy tworzenia nowych produktów biznesowych, a także źródło tworzenia nowych wartości.  Zainteresowani nimi będą mieli możliwość pobrania online tego, co ich interesuje. Efektem takiego uwolnienia danych będzie zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw sektora prywatnego, czy też zwiększenie roli prac naukowo-badawczych realizowanych przez sektor edukacyjny.